Statut Organizacji

Statut Stowarzyszenia Na rzecz Kultury i Edukacji

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ KULTURY I EDUKACJI, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami ( Ustawa z dnia 22.01.2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz niektórych innych Ustaw (Dz. U nr 28,poz.  146) art. 23 oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedziba mieści się w Dziwnowie, ul. Reymonta 8, 72-420 Dziwnów.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest  na czas nieokreślony.

§ 5.Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkami tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i powoływać specjalistyczne zakłady działające na pełnym wewnętrznym rozrachunku.

§ 7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§  8. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie działalności edukacyjnej szkół na terenie Gminy Dziwnów.
 2. Prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych im. prof. Piotra Zaremby – Liceum Społeczne, Gimnazjum Społeczne, Społeczne Liceum  Plastyczne , Społeczna Szkoła Podstawowa.
 3. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 4. Organizowanie życia kulturalnego i sportowego Gminy i Powiatu, poprzez różne formy pracy.
 5. Integracja byłych żołnierzy zawodowych. Upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP.
 6. Troska o wysoki poziom kadry nauczycielskiej uczącej w szkołach na terenie gminy Dziwnów
 7. Wspieranie działalności pozalekcyjnej w szkołach, inicjatyw w zakresie patriotycznego i pro obronnego wychowania, popularyzacja służby wojskowej.
 8. Animacja wychowania morskiego.
 9. Promocja Gminy Dziwnów, propagowanie idei powiatu, gminy i kształtowanie postaw pro unijnych.
 10. Wspieranie działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień.
 11. Patronat nad Uniwersytetem III Wieku.
 12. Organizowanie kursów przekwalifikowań dla bezrobotnych i zmarginesowanych społecznie.
 13. Gromadzenie pamiątek związanych z historią regionu i historią Polski.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie i finansowanie spotkań, imprez kulturalnych, zawodów, festynów gminnych, regionalnych i ogólnopolskich .
 2. Organizowanie i finansowanie szkolenia żeglarskiego, obronnego i sportów ekstremalnych
 3. Szeroką współprace z Urzędem Gminy, instytucjami rządowymi i pozarządowymi.
 4. Współfinansowanie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze ogólno gminnym.
 5. Pomoc finansowa dla uczniów niezamożnych.
 6. Fundowanie stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych.
 7. Publikowanie materiałów promocyjnych gminy Dziwnów w mediach o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym.
 8. Propagowanie postaw pro sportowych i pro obronnych  przez organizowanie zawodów sportowych, obronnych.
 9. Utrzymywanie stałych kontaktów z absolwentami szkół gminnych i byłymi żołnierzami zawodowymi.
 10. Pomoc nauczycielom w uzyskiwaniu mieszkań, zagospodarowaniu się oraz rozwoju naukowym.
 11. Organizowanie wymian międzynarodowych młodzieży i nauczycieli w celu wyrabiania postaw pro unijnych i doskonaleniu języków.
 12. Prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych im. prof. Piotra Zaremby w rozumieniu ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1996 r. ( Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 329 z późniejszymi zmianami, art.. 82), jako organ prowadzący.

13.Utworzenie Centrum Edukacji Obywatelskiej,  opartego na pracy wolontariuszy.

 1. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, sportowych, kulturalnych, uzawadających i edukacyjnych w różnych formach dla osób niepełnosprawnych.

§ 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego; nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego i nie może jej przeznaczać do podziału między ich członkami

Rozdział  III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne . Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§ 12. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów Liceum Społecznego w Dziwnowie oraz pedagogów tej szkoły.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie nowych Członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4. Członkami honorowymi mogą być osoby, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub wybitne zasługi w pracy na jego rzecz.

5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, lub grupy siedmiu Członków Zwyczajnych.

6. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich. Maja prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i Uchwał Władz Stowarzyszenia.

§ 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania opinii i wniosków co do działalności  Stowarzyszenia ,zgłaszania propozycji, wniosków dotyczących planów działalności oraz kierunków działania Stowarzyszenia.
 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) przestrzegania Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) brania udziału w pracach Stowarzyszenia i jego organach.

§ 14. 1. Członkowie wspierający i honorowi , nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz Uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia przez Zarząd :

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy;

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i Uchwał władz Stowarzyszenia;

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 • Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu
 • Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od Uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej Uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwałą Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna

§ 17. 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2.W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połową składu organu.

§ 18. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 19. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 20. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 5 lat jako sprawozdawczo- wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie , miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie Regulaminu Obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;

b) na żądanie Członków Komisji Rewizyjnej ;

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. Uchwalanie zmian statutu,
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. Udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia,
 6. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu,
 7. Podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. Podejmowanie Uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
 9. Podejmowanie Uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 22. 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz ..

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Dyrektora Stowarzyszenia.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Zasady pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu, zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.

§ 23. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
 2. Realizowanie Uchwał Walnego Zebrania ,
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia ,
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia
 7. Zwołanie Walnego Zebrania
 8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.

§ 24. Obowiązki związane z bieżącym kierowaniem Stowarzyszeniem, w tym obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników Stowarzyszenia, realizuje Członek Zarządu –Dyrektor Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 25. 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością  Stowarzyszenia..

2. Komisja Rewizyjna składa się 3-5 osób w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenie zadania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zadania .

§ 26. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenie i Zarządu Stowarzyszenia
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członkóa. Zarządu w razie jego bezczynności.
 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

§ 27. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

1. Nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z Członkami Zarządu.

2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzeń w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział  V

Majątek i fundusze

§ 28. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§29. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. S kładki członkowskie
 2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.
 3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 4. Kwoty otrzymane w ramach wsparcia przez członków wspierających,
 5. Kwoty otrzymane z działalności publicznej.
 6. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu trzech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 30.

Zabrania się :

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowacenia w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowacenia w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakup towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub Dyrektora Stowarzyszenia, a w sprawach o wartości przekraczającej 100.000,00 zł ( sto tysięcy złotych dwóch członków Zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub Dyrektora Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31. 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 r. Nr 20 z późniejszymi zmianami).