Zespół Szkół Społecznych w Dziwnowie szansą na lepsze jutro!

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału do podejmowania dodatkowej edukacji oraz zatrudnienia uczniów klasy II i III Gimnazjum Społecznego im. Prof. Piotra Zaremby oraz klas I-III Liceum Społecznego im. Prof. Piotra Zaremby w Zespole Szkół Społecznych w Dziwnowie poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli oraz poprzez rozwijanie/poprawienie umiejętności i kompetencji kluczowych uczniów, powiązanych z zachodniopomorskim rynkiem pracy w okresie od 01.08.2017 r. do 30.06.2019 r . W polskim szkolnictwie bardzo zauważalna jest zróżnicowana jakość kształcenia, co widoczne jest przede wszystkim w woj. Zachodniopomorskim gdzie zdawalność egzaminu maturalnego jest najniższa w Polsce i wyniosła 76%. Podobna jest w gimnazjach w woj. Zachodniopomorskim.Słabe wyniki w nauce przyczyniają się do słabego startu na rynku pracy, obniżeniu motywacji, zniechęceniu do nauki.Należy więc dążyć do wyrównywania i podnoszenia poziomu kształcenia, ukierunkowanych działań na podnoszenie kluczowych kompetencji uczniów, gdyż odgrywają one ważną rolę w życiu każdego człowieka podczas uczenia się, aktywności społecznej oraz zawodowej. Jedną z najistotniejszych kompetencji kluczowych jest posiadanie umiejętności informatycznych/cyfrowych, która pozwala m.in. na wspomaganie własnego procesu uczenia się, odpowiednio przygotowuje do wejścia na rynek pracy. Istotne jest również wdrożenie systemu oddziaływania na motywację U do nauki. Niezbędne jest doskonalenie nauczycieli i organizacja zajęć z wykorzystania technologii informatycznych do prowadzenia zajęć.Na podstawie diagnoz oraz badań własnych uznano, iż wsparciem objętych zostanie 100% uczniów Zespołu Szkół Społecznych oraz 100% nauczycieli oraz określono szereg działań jakie należy podjąć w celu osiągnięcia celu głównego projektu.W celu zwiększenia jakości nauczania, kompetencji i umiejętności nauczycieli oraz zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć przeprowadzone zostanie szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych a w celu poprawy komunikacyjnej personalnej z U nauczyciele objęci zostaną szkoleniem osobowości FRIS – w tym samokształcenia. U objęci zostaną dodatkowymi zajęciami przez okres 2 lat z przedmiotów z których otrzymują najsłabsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym (matematyka, nauki przyrodnicze ) i maturalnym (matematyka, biologia, chemia) oraz zajęciami z TIK (informatyka), które są niezbędne do rozwijania zainteresowań U, dostosowując się do potrzeb rynku woj. zachodniopomorskiego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i ich zagrożeń (indywidualne  potrzeby rozwoju i edukacji uczniów).W związku z prowadzonymi zajęciami dla nauczycieli i U z zakresu TIK unowocześniona zostanie sala informatyczna. Nowo zakupione komputery będą wypożyczane uczniom do domu w celu – systematyczność  w nauce oraz motywacji do nauki. Ponadto, w celach motywacyjnych 20% najzdolniejszych uczniów z liceum i gimnazjum będzie otrzymywać stypendium, które będzie przyznawane co semestr na 10 m-cy na podstawie ocen klasyfikacyjnych. Dodatkowo, U spoza Dziwnowa otrzymają zwrot kosztów powrotu po zajęciach dodatkowych do miejsca zamieszkania.W celu określenia dalszej ścieżku edukacyjno- zawodowej wśród 100%U przeprowadzone zostaną indywidualne oraz grupowe spotkania z doradcą W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji projektu i oferowanych usług projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny Uwierz    w Siebie posiadającego doświadczenie w realizacji projektów z EFS. Cel projektu przyczyni się do osiągnięcia realizacji celu szczegółowego nr 2 dla Priorytetu Inwestycyjnego 10i RPO WZ2014-2020 Doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.