Władze Stowarzyszenia

§ 16. 1. Statutu Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 17. 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2.W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połową składu organu.

§ 18. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 19. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Wyciąg z Statutu Stowarzyszenia – Dokument z dnia 09.02.2017r.