Projekt„Nowe kwalifikacje – nowe szanse”

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 8: Edukacja, dla działania: 8.10. Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych na obszarze województwa zachodniopomorskiego realizowany przez CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna jako Partner Projektu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim przez minimum 90% z 7464 (4543K/2921M) uczestników szkoleń zgodnych z ESOKJ.

Projekt skierowany jest do uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. Zachodniopomorskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 25 lat i więcej, w tym osób w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie) wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Okres realizacji projektu od 02.01.2020 r. do 31.12.2022r.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 966 667,98 zł.

KURSY

W ramach projektu oferujemy 60 i 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego i języka niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym:

Zajęcia realizowane będą w dwóch turach:

 1. od 01.2020r. (I tura) do 172 grup szkoleń językowych 120h (135 Ang.; 37 Niem.) – 2064 osób
  od 01.2020r. (I tura) do 140 grup szkoleń językowych 60h (106 Ang.; 34 Niem.) – 1680 osób
 2. od 07.2021r. (II tura) do 171 grup szkoleń językowych 120h (135 Ang.; 36 Niem.) – 2052 osób
  od 07.2021r. (II tura) do 139 grup szkoleń językowych 60h (106 Ang.; 33 Niem.) – 1668 osób

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po maksymalnie 4 godziny – łącznie 60 lub 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%.CO OFERUJEMY?

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów,
 • nieodpłatne materiały szkoleniowe (podręczniki, ćwiczenia),
 • nieodpłatne przystąpienie do egzaminu zewnętrznego
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć.

Wsparcie dodatkowe:
Osoby zakwalifikowane do projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi – szczegóły w Regulaminie rekrutacji